MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Standpunten

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen en de uitspraken van schepen Bogaert in De Weekbode van vrijdag achten we de tijd rijp om eens wat dieper in te gaan op bepaalde zaken. 

De MAG-Menen is meer dan ‘een bende onruststokers’, veel meer. De MAG-Menen is een organisatie die zich inzet voor een verbetering van het leefmilieu en het milieubeleid in Menen. Dit proberen we te bereiken door bestaande problemen op te lossen, nieuwe problemen te voorkomen en ook door het aanbieden en ondersteunen van positieve projecten.

Het is een gegeven dat we de laatste maanden vooral een harde manier naar buiten zijn getreden, mét reden, namelijk eindelijk komaf maken met de vervuiling die afkomstig is van de Groep Galloo.

We stellen regelmatig vast dat ‘het beter kan’ op milieugebied in Menen, waar het kan proberen we dit in stilte aan te kaarten bij de bevoegde diensten.

Zo hebben we er samen met de milieudienst voor geijverd het biomonitoringsonderzoek naar Menen te krijgen, hebben we samen met de Alerte Koekuit het nodige gedaan inzake Menen-West, pleegden we overleg met parlementsleden Caron en Decoene over de dioxines, boden we de inwoners van Menen de gelegenheid zowat alle politieke partijen te aanhoren over thema’s die hen aanbelangden tijdens het milieupolitiek debat, werkten we samen met de milieudienst van Roeselare in het kader van de klimaatfietstocht, proberen we een natuurgebied op de grens met Wervik te beschermen, ...

We merken dat er op milieugebied wel de nodige positieve signalen te noteren zijn; sedert twee jaar hebben we een milieubeurs, er zijn de campagnes van de klimaatwijken, er zijn de nodige subsidies om milieuvriendelijke maatregelen te promoten, zonnepanelen op het zwembad, het stadsbestuur geeft negatieve adviezen aan de hogere overheden als de leefbaarheid van de stad in het gedrang komt, ...

Maar er loopt ook nog veel totaal verkeerd, wat we dan aankaarten als actiegroep. Zo proberen we al meer dan twee jaar duidelijk te maken dat het niet consequent is mensen op te roepen hun gloeilampen te vervangen door spaarlampen als je zelf niet de moeite doet om de feestverlichting te vervangen door energiezuinigere verlichting. We hebben ideeën naar voor gebracht om andere energiebesparende – en daardoor ook geldbesparende – maatregelen in te voeren zoals het doven van een deel van de openbare verlichting ’s nachts, een sensibiliseringscampagne naar winkels toe om na sluitingstijd hun etalagelichten te doven, maandelijkse zwerfvuilacties waarbij telkens één wijk zou worden aangepakt, het promoten van ecotoerisme, een betere afstemming van het stedelijk openbaar vervoer op de noden van de bevolking om het autogebruik te drukken, ...

Vaak stellen we echter vast dat de schepen van milieu niet de nodige moeite doet om dit te onderzoeken of te verdedigen bij haar collega’s. Van een schepen van milieu verwachten we dat deze geëngageerd is op milieugebied, een visie heeft en de nodige moeite doet om bij te studeren op milieugebied. Dit missen we.

Dit alles maakt dat we soms harde taal moeten hanteren om zaken in beweging te krijgen. Hierbij komt het dossier Galloo natuurlijk aan de oppervlakte.

In maart 2008 stelde burgemeester Bossuyt een duidelijke, gefundeerde vraag aan toenmalig minister van leefmilieu Crevits. Haar antwoord hierop had weinig van doen met de realiteit zoals we die hier dagelijks ervaren. In haar antwoord stelde de minister dat er een onderzoek was gevoerd naar stofbeheersingsmaatregelen bij de firma. Dit onderzoek is uitgevoerd door het VITO dat toen een tienstappenplan heeft voorgesteld aan de firma. Volgens minister Crevits en de West-Vlaamse milieu-inspectie zijn al die maatregelen uitgevoerd sedert eind 2006. Dit is niet correct, zoals te zien is op het filmpje dat we toonden op de open milieuraad. Er is géén sprake van stofbeheersing bij Galloo. En daar kan niemand omheen.

Jammer genoeg is de burgemeester niet meer aanwezig in het Vlaamse parlement om dit verder op te volgen want wat het dossier Galloo betreft was hij daar de voortrekker om het dossier opgelost te krijgen.

En toch is het meestal de burgemeester waartegen we ageren. Logisch, hij is de vertegenwoordiger van de gemeente. Als burgemeester dient hij er bijvoorbeeld op toe te zien dat de diensten hun werk naar behoren doen, iets dat niet altijd zo is. De milieupolitie die geen tijd heeft om de nodige vaststellingen te komen doen bij een flagrante milieuovertreding is daar een voorbeeld van.

In tegenstelling tot wat wordt beweerd/ gedacht is het niet de bedoeling Galloo te sluiten, het is onze bedoeling de firma te laten werken op een veilige, verantwoorde manier voor de omwonenden en de arbeiders ter plaatse.

Het saneringsvoorstel van de MAG-Menen zou geen banen kosten, integendeel, het schept extra werkgelegenheid. Het argument van de firma dat het voorstel financieel niet haalbaar is, is al vaker weerlegt door deskundigen. Het soort investeringen dat men dient te doen kan men als kostenpost inbrengen en er zijn diverse subsidiemogelijkheden. Dit maakt het een zelfbedruipend project, meer nog, voor de firma zou het een winstgevend project zijn omdat men dan een heel ander imago zou krijgen dan nu, een positief imago met name.

We stellen echter vast dat de firma zich boven de wet waant en misschien is dit nog wel de correcte weergave van de reële situatie aangezien het stadsbestuur schijnbaar niet voldoende macht heeft om op te treden. Mogen we hieruit concluderen dat de werkelijke macht in Menen in handen is van een bedrijf en niet van het stadsbestuur? Of gaat het nog verder en kunnen ook de milieu-inspectie en hogere overheden niet op tegen de macht van het bedrijf?

In dat opzicht is het bezoek van huidig minister van leefmilieu, Schauvliege, aan een filiaal van Galloo in Gent afgelopen woensdag zorgwekkend. Deontologisch vinden wij het een totaal verkeerd signaal dat een minister, die bezig is met een onderzoek voor een eventuele uitbreiding zich laat vergasten op een geleid bezoek bij een ander filiaal van diezelfde firma.

Conclusie? De MAG-Menen heeft bepaalde doelen voor ogen en het nodige engagement om die doelen te bereiken, met of tegen het stadsbestuur. Men weet welke onze standpunten zijn, weet dat we de nodige know how hebben om onze doelen te bereiken en dat we gaan blijven strijden. Het is aan het stadsbestuur om een besluit te nemen of men de krachten wil bundelen of men verder het verwijt wil krijgen niet genoeg te doen in dit dossier.

Wat betreft de milieustakingsvordering; dit is geen initiatief van de MAG-Menen. Het is een privé-initiatief van de oprichter van de MAG-Menen en die procedure is al bijna een jaar lopende. Omdat dit geen initiatief van de vzw is gaan we er hier ook niet verder op in.

Copyright © 2009 Briccone