MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Nieuwe meetcijfers dioxines/pcb's

De VMM publiceerde onlangs de nieuwe meetcijfers in verband met de dioxines en pcb's te Menen. Net als bij de vorige meetcampagnes bleken er structurele overschrijdingen te zijn. De hoogste depositiewaarden werden ook nu weer geconstateerd nabij het schrootverwerkend bedrijf Galloo nv.

De VMM stelt in haar rapport dat

"De PCB-waarden gemeten in functie van schrootverwerkende bedrijven blijven hoog. Deze verontreiniging blijft beperkt tot een zone van enkele honderden meters rond het bedrijf. De inplanting van het schrootverwerkend bedrijf in de omgeving zal echter bepalen of deze hoge deposities een impact hebben op de volksgezondheid. Vermits dioxines en PCBs voornamelijk via de voeding worden opgenomen, is het aangewezen hoge deposities te vermijden in woonzones en agrarische gebieden."

Zoals geweten bevindt de firma Galloo zich wel degelijk erg dicht nabij een woonzone, de impact van deze verontreiniging mag dan ook niet onderschat worden.

"Door de wind worden de polluenten over een grotere afstand verspreid en zo kunnen ze in het milieu en de voedselketen terechtkomen. Daarom is het noodzakelijk om in gebieden met sterk verhoogde deposities de potentile en diffuse bronnen op te sporen en te saneren."

De MAG-Menen ijvert al jaren voor een grondige sanering van het bedrijf Galloo en ondanks al onze ijver is er tot nu toe geen enkele overheid geweest die een sanering durft of wil opleggen, in weerwil van de opinie van de VMM dus.

"Dioxines en PCBs kunnen storingen in groei en ontwikkeling teweegbrengen, schildkliermisvorming, chlooracn of lever- en darmstoornissen. Bovendien werken ze in op het menselijk hormoon- en immuniteitssysteem. De blootstelling van kinderen aan dioxines en PCBs gebeurt al in de baarmoeder. Postnataal gebeurt dit vooral via het drinken van moedermelk."

Figuur 5.1, hoogste overschrijdingen zitten in Menen

Figuren 5.3 en 5.4 en 5.6 toevoegen

"Bij schrootverwerkende bedrijven kunnen PCBs verspreid worden door diffuse emissies afkomstig van activiteiten op het terrein van een schrootverwerkend bedrijf en niet louter gerelateerd zijn met het vermalen van metaal."

Hiermee treedt de VMM ons bij in onze opinie dat de vervuiling door Galloo voor een groot deel kan opgelost worden door het terrein te overdekken en het opgeslagen materiaal continu te besproeiien.

Figuur 5.7 geeft de depositie van PCB126 in Menen weer in functie van de afstand tot het schootverwerkend bedrijf. Hieruit blijkt dat de hoogste PCB126-deposities gemeten werden in de onmiddellijke nabijheid van het bedrijf. Samenvattend kunnen we stellen dat er occasioneel hoge dioxinedeposities gemeten worden nabij schrootverwerkende bedrijven. In de onmiddellijke nabijheid van schrootverwerkende bedrijven worden frequent hoge PCB-deposities gemeten.

 


 

Copyright 2009 Briccone