MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Edito: Open milieuraad in Menen.

Het dient gezegd dat er op milieubeleidsgebied een gunstige evolutie is geweest in Menen het afgelopen jaar. Dit vertaalt zich in diverse initiatieven van de stad en de milie-adviesraad die de milieubelangen behartigt. De open milieuraad van dinsdag over fijn stof was daarvan een mooi voorbeeld.

Niet enkel kregen we een boeiende uiteenzetting over wat fijn stof juist is, waar het vandaan komt en welke impact het heeft op de gezondheid, we kregen ook bevestiging van een denkpiste die de MAG aanhangig is. Mevrouw Desmedt van de VMM onderschreef de theorie die stelt dat pcbs en dioxines zich door de lucht verspreiden met behulp van fijn stof. En dit is toch wel een belangrijk gegeven.

Een ander belangrijke gebeurtenis was het gegeven dat milieuraadsleden op een open milieuraad gemuilkorfd worden. Zelfs een milieuraadslid mag tijdens een vergadering dus niet zeggen wat hij/zij denkt over een bepaald milieu-onderwerp.

Omdat de open milieuraad over fijn stof ging, en de MAG een direkte link legt tussen de vervuiling met pcbs en dioxines die afkomstig is van Galloo en de manier waarop zij hun materialen manipuleren wou de MAG een duidelijk filmpje tonen op de zitting. De MAG postte daarom twee dioxinespoken aan de ingang van de zaal en liet hen een oproepbrief uitdelen waarin gevraagd werd de beelden te mogen tonen.

Hoewel de MAG-Menen als organisatie niet vertegenwoordigd is in de milieuraad, zijn enkele leden van de MAG (waaronder ikzelf) wel lid van de milieuraad vanuit een andere hoedanigheid. Als uithangbord van de MAG tracht ik in de milieuraad natuurlijk wel de nodige aandacht te besteden aan onze strijdpunten. En net dit gegeven kan aanleiding zijn tot enige misvattingen.

Er zijn verschillen in de manier van handelen tussen mezelf als individu, als voorzitter van de MAG-Menen, als lid van de milieuraad, als lid van de wijkraad, ....  Dit schept wel eens verwarring.

Toen de voorzitter van de milieuraad stelde dat de film tonen kon, indien dat zonder de nodige duiding werd gedaan stond ik voor een moeilijke keuze. Het aanbod weigeren kwam erop neer dat de personen die het filmpje moesten zien het niet zouden zien, accepteren maakte de draagkracht van de film dan weer minder. Maar omdat het uiteindelijke doel bereikt dient te worden koos ik ervoor het voorstel te aanvaarden.

De beelden, die getoond werden enkele minuten nadat er bevestigd was dat dioxines en pcbs een lift kunnen krijgen van fijn stof, spreken ook wel voor zichzelf. De nodige duiding bij deze beelden krijgen de begenadigde sprekers van dinsdag dan wel per mail of tijdens een persoonlijk onderhoud.

Ondertussen noteren we ook de brieven die we ontvangen hebben van de West-Vlaamse milieu-inspectie en de raadsman van het stadsbestuur. Die laatste bracht ons ervan op de hoogte dat het stadsbestuur aan het onderzoeken is of men een milieustakingsvordering kan instellen tegen Galloo, een procedure die ikzelf enkele maanden geleden heb opgestart en die nog lopende is. De heer Loontiens van de milieu-inspectie stelt dan weer dat Galloo de nodige stofbeheersingsmaatregelen heeft getroffen. Omdat we weten dat hij ons filmpje gezien heeft sturen we hem dan ook per kerende een toestel op dat een corrigerende factor heeft in geval van ametropie.

Ron

 
 

Copyright 2009 Briccone