MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

 

Letter, geest en naleving van de wet

Voor de derde keer sedert januari 2009 trokken we met een klacht naar de milieupolitie van Menen, voor de derde keer werden we wandelen gestuurd.

In januari 2009 merkten we dat een bedrijf een terrein op Ropswalle gebruikte zonder daar de nodige vergunning voor te hebben. We kaartten dit aan bij de milieupolitie die laconiek reageerde met ‘Ik heb nu geen tijd en tegen dat ik daar ben is dat al weggehaald.’

Enkele maanden later konden we video-opnames maken van een flagrante milieu-overtreding. We bezorgden deze aan de milieupolitie en kregen als antwoord ‘Beelden van particulieren kunnen we niet gebruiken.’

Enkele dagen geleden merkten we dan dat de firma het terrein in gebruik had genomen maar de bijzondere voorwaarden niet naleefde. De repliek van de milieupolitie was deze keer ‘Men heeft zes maanden om die voorwaarden na te leven.’

Laat ons bovenstaande gevallen eens in detail bekijken.

Bij de eerste overtreding weigerde men pertinent een overtreding van de wet te gaan vaststellen. Deze weigering heeft grote gevolgen gehad want nu werd er bij de behandeling van het dossier in de commissie van de provincie gesteld dat er geen klachten tegen de firma waren.

De tweede overtreding staat op film, die men weigert te gebruiken als bewijsmateriaal omdat het beelden van een particulier zijn. Dus als men bij je inbreekt en je bewakingscamera filmt dat, dan ben je daar niets mee want het zijn particuliere beelden, zo gaat de redenering van de lokale milieupolitie in elk geval. We hebben deze beelden dan ook zelf bezorgd aan het parket van Kortrijk.

De meest recente overtreding dan. De vraag stelt zich of dit een overtreding is. Toen minister Schauvliege de vergunning toekende werden daar sectoriële en bijzondere voorwaarden aan gekoppeld. Bij de bijzondere voorwaarden staat het bouwen van een windscherm om verspreiding van gecontamineerd fijn stof te voorkomen. Er is in de vergunning nergens sprake van een termijn. Ook in de milieuwetgeving, namelijk het VLAREM II zijn er geen termijnen vermeld over het uitvoeren van de bijzondere voorwaarden. Dit schept een juridisch vacuüm.

Toch is er duidelijkheid. De wetgeving stelt dat er een koppeling is tussen de milieuvergunning en de bouwvergunning. Dit betekent dat een exploitatie van een milieuvergunning pas mag worden opgestart als ook de bouwvergunning in orde is. Met andere woorden, je kan geen explosieven opslaan als je geen bouwvergunning hebt voor het bouwen van een bunker. In het geval waarover wij het hebben is de bouwvergunning voor het windscherm nog in behandeling, dus nog niet toegekend. Daarom mag er op het bewuste terrein nog geen opslag gebeuren van stuifgevoelig materiaal dat mogelijk vervuild is met pcb’s. 

Na drie pogingen zijn we de mening toegedaan dat er een structureel probleem is in Menen als het gaat om het laten naleven van de milieuwetgeving. We kunnen dan ook niet anders dan onze grieven kenbaar te maken aan het ministerie van binnenlandse zaken.

 

 

 

Copyright © 2009 Briccone