MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Details vergunning Galloometaal.

Om in korte bewoordingen te duiden wat de nieuwe vergunning van Galloometaal nu juist betekent voor Menen en de omwonenden zetten we hier even de belangrijkste elementen kort op een rijtje.

De vergunning omvat voortaan onder andere het volgende:

opslag van gevaarlijke afvalstoffen 647ton (ondermeer beeldbuis­houdend materiaal 300 ton, beeldschermen, LCD’s 100 ton, PCB-houdende condensatoren 10 ton, batterijen 10 ton, printplaten 100 ton, inktpatronen, toners 10 ton, kwikschakelaars 1 ton, asbest 1 ton, gasontladingslampen 10 ton)

Wie de laatste dagen “De Morgen” heeft gelezen is ongetwijfeld op de hoogte van het proces dat momenteel loopt in Turijn. Dit gaat over vervuiling met asbest. Asbest is een sterk kankerverwekkende stof. Daarom ook dat men het moet verpakken in plastic voor men het kan inleven op het containerpark. Om het op enkele honderden meter van een woonwijk op te slaan blijkt voor minister Schauvliege echter geen probleem.

Kwik dan; kwik is een erg giftige stof. Het zit ondermeer in lcd-schermen, batterijen vaak, kwikschakelaars, gasontladingslamen (TL-lampen), ... De invloed van kwik op de gezondheid kunnen we als volgt samenvatten: kwik heeft een invloed op het centrale zenuwstelsel dat het kan ontregelen. Ook kan kwik schade aan hersenfuncties,  DNA -beschadiging en chromosomale beschadigingen, allergische reacties die resulteren in huiduitslag, vermoeidheid en hoofdpijn, negatieve reproductie-effecten, zoals spermaschade, geboorteafwijkingen en miskramen veroorzaken. Beschadigde hersenfuncties kunnen de oorzaak zijn van degradatie van leercapaciteiten, persoonlijkheidsveranderingen, bevingen,

gezichtsveranderingen, doofheid, ongecoördineerde spierbewegingen, geheugenverlies. Chromosomale beschadiging veroorzaakt onder andere het syndroom van Down.

Volgens minister Schauvliege is het geen enkel probleem deze stof te hanteren vlakbij een woonkern.

Is er een relatie tussen de vervuiling met pcb’s en dioxines en Galloo?

Overwegende dat het risico bestaat dat de te verwerken shreddermix een zekere vervuilingsgraad heeft met PCB’s (polygechloreerde bifenylen); dat de PCB’s afkomstig kunnen zijn van PCB-houdende afvalstoffen zoals apparaten die PCB’s hebben bevat en niet zijn gereinigd (transformatoren, condensatoren, hydraulische apparatuur en met olie gevulde verwarmingsradiatoren); dat onder invloed van temperatuurs­stijging die het gevolg is van het shredderproces en de hiermee gepaard gaande wrijving, PCB’s kunnen worden omgezet in dioxines;

Ja dus. En nu minister Schauvliege dat ook in die bewoordingen toegeeft kan ook in Menen geen enkele politicus nog stellen dat men het niet weet.

Is ons saneringsvoorstel een goed idee?

Overwegende dat een beperking van de emissie van stof ook zal leiden tot een vermindering van de uitstoot van dioxines en toxische PCB’s;

Overwegende dat volgens de BBT-studie Schrootverwerking en Sloperij (VITO, september 2007) de zware fractie van het shredderafval kan beschouwd worden als licht stuifgevoelig en bevochtigbaar (S4) en de lichte shredderfractie (fluff) kan beschouwd worden als sterk stuifgevoelig en bevochtigbaar (S2);

Overwegende dat volgens de BBT-studie de volgende maatregelen kunnen worden genomen ter beperking van de verspreiding van stof:

stuifgevoelige materialen behorend tot de klasse S2 (fluff) in gesloten ruimtes (bunker, loods, silo, …) opslaan

Volgens de minster is ons saneringsvoorstel de best beschikbare techniek (BBT) om vervuiling met pcb’s en dioxines tegen te gaan.

Gaat men dan ook die sanering opleggen?

Neen ! En dit is de reden daarvoor:

een volledige overkapping van de opslag gelet op de beperkte resterende vergunningstermijn economisch niet verantwoord is

(We merken hierbij op dat de beperkte resterende termijn geen bezwaar is om een nieuwe lijn te bouwen om lcd-schermen te verwerken. Echt logisch vinden we de redenering dan ook niet.)
 

Copyright © 2009 Briccone