MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Acties

Planning concrete acties

Mars tegen de vervuiling

Zaterdag 6 februari houden we een 'Mars tegen de Vervuiling' in Menen.

Deze mars is gericht tegen de vervuiling die Menen teistert. Al jaar en dag heeft Menen de kwalijke reputatie een zwarte vlek te zijn voor wat betreft vervuiling van de lucht. Zowel naar fijn stof toe als pcb's end dioxines bevinden we ons in de kop van het peloton.

De MAG-Menen tracht al van bij het ontstaan ervan een kentering hierin teweeg te brengen. Dit loopt niet altijd van een leien dakje, maar we merken toch dat er wat beweging begint te komen in een aantal dossiers.

In 2009 hebben zowel de bewoners van Menen als het stadsbestuur aangegeven dat men het ermee eens is dat het tijd wordt om een andere weg in te slaan en werk te maken van het opruimen van de bestaande vervuiling en het voorkomen van nieuwe vervuiling.

Met deze 'Mars tegen de Vervuiling' willen we dan ook opnieuw een signaal geven naar de hogere overheden toe dat het Menen menens is en dat zowel de bevolking als het stadsbestuur werk wil maken van een propere stad waar het aangenaam en gezond wonen is.

De MAG-Menen hoopt dan ook dat het stadsbestuur zaterdag 6 februari mee opstapt.

14/07/09

Informatievergadering beroepsprocedure Galloo-metaal.

Op donderdag 30 juli organiseren we een infovergadering over de beroepsprocedure tegen de uitbreiding van Galloo-Metaal.

Meer informatie vindt u op de flyer en affiche.

10/07/09

Beroepsprocedure Galloo Metaal

Wij zijn genoodzaakt een beroepsprocedure op te starten tegen de vergunning die is toegekend aan de firma Galloo Metaal om uit te breiden op Ropswalle, dit ondanks de 150 bezwaarschriften en 800 petitiehandtekeningen.

We zullen eind juli - begin augustus dan ook een infovergadering inrichten om deze procedure toe te lichten.

Hierbij roepen we alvast de inwoners van Menen en het gemeentebestuur op zich opnieuw mee uit te spreken tegen deze plannen tot uitbreiding.

Meer details volgen zodra we het hele dossier hebben.

23/06/09

Menen-West: waarom we tegen zijn

 Er zijn diverse redenen waarom we Menen-West willen weghouden, tijd voor een eenvoudig overzicht.

1)      Verkeer: M-W zou zorgen voor een behoorlijke toename van het verkeer aan de westrand van Menen. Dit is verwerpelijk omdat het verkeer instaat voor 60% van de fijnstof uitstoot en fijn stof is nefast voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen, zorgt voor een hoger sterftecijfer bij zuigelingen, verkort het leven van mensen en heeft erg negatieve gevolgen op de gezondheidstoestand en –beleving van mensen.

Het doortrekken van de Westelijke Ring tot in Halluin en het omvormen van de N58 tot primaire weg gaat een extra verkeersstroom aantrekken uit de regio Rijsel. Samen met de uitbreidingen die er komen door het Schelde-Seine Plan zullen die er toe leiden dat de Westelijke kant van Menen onleefbaar wordt.

2)      Landbouw: M-W betekent dat enkele landbouwers hun broodwinning verliezen en ook de anderen ondervinden daar hinder van. Gewassen die hier geteeld worden, worden streng gecontroleerd door het FAVV. Indien we hier geen gewassen meer kweken moeten we alles invoeren uit landen waar men lakser omspringt met controles. Denk maar aan het melkprobleem van een tijd geleden in China.

3)      Waterhuishouding: Nog meer verhardingen betekent nog minder insijpeling van regenwater in de bodem, met verdroging van de bodem en de waterlagen tot gevolg. Door het overvloedig watermisbruik daalt de stand van het grondlaag al jaar, nog minder infiltratie gaat dit enkel versnellen, met alle gevolgen vandien. Het gebied zelf is ook erg overstromingsgevoelig, bijkomende verhardingen gaan leiden tot nog meer overstromingen.

4)      Gezondheid: Fijn stof en de uitstoot van andere particels is nefast voor de gezondheid van de omwonenden. De levenskwaliteit zal dalen, nog verder dalen want we zitten al met de vuiligheid van Galloo en firma’s als de houtbuigerij en DeKeyzer. Nog meer dioxines en andere polluenten in de lucht? Neen, dank u.

5)      Veiligheid: De brand bij Galloo heeft ons nogmaals met de neus op de feiten gedrukt dat er niet zoiets bestaat als een veilig samengaan van industrie en een woonkern. Industrie plaatsen vlakbij een woonwijk is vragen om problemen. Om Galloo te blussen heeft men 1,5 miljoen liter water gebruikt. Dat kon daardat men water uit de Leie kon halen. Waar gaat men bluswater halen als er iets misloopt op Menen-West?

6)      Erfgoed: Het weinige erfgoed dat Menen nog rijk is wordt bedreigd door projecten als M-W. De oude hoeves moeten plaatsmaken voor betonnen dozen, de bunkers eveneens. Het is tijd dat we ons erfgoed beter beschermen.

7)      Natuur: M-W is één van de weinige broedplaatsen waar de boerenzwaluw nog terecht kan. De poelen zijn een ideale trekpleister voor bedreigde soorten als de kamsalamander. En de open ruimte tussen Menen en Wervik? Laten we die maar volbouwen, toch veel leuker om in je tuin naar een fabriek te zitten zien dan naar een veld, niet?

Het is hoog tijd dat we onze politieke vertegenwoordigers wakker schudden en duidelijk maken dat we niet gediend zijn met hun plannen. Het gemeentebestuur verschuilt zich altijd achter de provincie en ‘weet van niets’. Laat ons duidelijk zijn, het gemeentebestuur heeft gesmolten boter op het hoofd !!!

Familie van een van de schepenen heeft enkele jaren geleden grond verkocht aan een firma om uit te breiden op M-W.

Schepen Ghesquière vertelt dat de landbouwers geen opvolging hebben, wat een flagrante onwaarheid is.

En wie is er aandeelhouder van de WVI (de organisatie die M-W plant)? De gemeenten Wervik en Menen onder anderen.

De gemeente weet van niets? Hoe komt het dan dat we brieven hebben van de gemeente naar de WVI over het plan?

En de oppositie? Waarom horen we niets van hen? Waar zitten degenen die zich zouden moeten bezighouden met dit soort zaken? Waarom doet Groen! niets? Een beetje de stem verheffen op de milieuraad terwijl men weet dat dit niets uithaalt en een symbolische handtekening, meer heeft Groen! in dit dossier niet gedaan om de omwonenden te helpen.

Wie heeft er baat bij M-W? Wie verdient er het meeste aan? Niet de omwonenden, dat staat vast.

Als omwonenden moeten we dan ook krachtig laten merken dat we het beu zijn. Wij roepen iedereen op om naar de volgende zitting van de gemeenteraad (29/06?) te gaan en daar de boel lam te leggen tot de gemeente zich formeel uitspreekt tegen M-W.

Op dinsdag 23 juni houdt de MAG-Menen, samen met wijkraad Alerte Koekuit een infovergadering over het industriegebied Menen-West.

Deze gaat door in OC De Steiger, zaal 3 vanaf 20 uur.

Meer info hierover vindt u hier.

15/06/09

Duurzaamheidsfietstocht

Tot mijn eigen verbazing stemde ik in met het voorstel om een verslag te schrijven over deze fietstocht. U leest nu het resultaat. :-)

Over het prille begin, het fietsen vanuit Menen naar Roeselare kan ik u niks vertellen, ik was er namelijk niet bij, ik woon in een andere uithoek van West-Vlaanderen. Hoe leuk het was om over prachtige maar helaas natte en soms modderige, rustige wegen te fietsen, weet ik dus enkel uit de verhalen van de andere deelnemers.

Hierna beschrijf ik slechts enkele van de te bezoeken plaatsen, in willekeurige volgorde.

Stedelijke werkplaatsen

Het stadsbestuur van Roeselare levert duidelijke inspanningen op heel wat verschillende gebieden wat duurzaamheid en milieuvriendelijkheid betreft.

Zo is er om te beginnen het wagenpark: bij de aankoop van nieuwe motorvoertuigen wordt bij de aanbesteding niet enkel gelet op prijs en kwaliteit, maar evenzeer op milieuvriendelijkheid. Al sinds 2006 worden enkel nog vrachtwagens aangekocht die voldoen aan de EURO V norm, terwijl deze norm pas van kracht wordt vanaf oktober 2009. Ook bij de aankoop van andere voertuigen gaande van bestelwagens tot scooters wordt in hoge mate rekening gehouden met milieuvriendelijkheid.

Bij het onderhoud gebruikt men herbruikbare poetsdoeken, net als een biofontein voor het reinigen van sterk vervuilde onderdelen.

Bij een groendienst hoort het gebruik van hout, denk maar aan zitbanken, speeltoestellen, wandelbruggen, … Hier probeert men steeds hout aan te kopen met het FSC-label, de aangekochte speeltoestellen dragen dit label en zelfs papierwaren met dit label zijn verkrijgbaar.

Kledij voor de stadsdiensten wordt enkel aangekocht bij firma’s die mits een attest kunnen bewijzen dat zij de principes van de Schone Kleren Campagne strikt volgen.

Verder maakt men zoveel mogelijk gebruik van spaarlampen of LED-technologie; feestverlichting, verkeerslichten, ... ze werken allen met LED-technologie. De verschillende gebouwen worden zo doelmatig mogelijk verwarmd men heeft een eigen systeem ontworpen om de bureau’s te koelen met bluswater.

Meerdere keren verwees men naar de voorbeeldfunctie die een stadsbestuur nu eenmaal heeft. In deze stad blijft het duidelijk niet bij woorden alleen, men handelt er ook naar en dit met volle overtuiging en oprecht enthousiasme!

Imker Jo Denys

Bij de imker aangekomen mochten we al dadelijk een kijkje nemen bij de bijenkasten.

De beleefdheid vraagt dat je, waar mogelijk, iedereen persoonlijk begroet. Maar aangezien de grootste bijenkast alleen al tussen de zestig- en tachtigduizend bijen bevat, hebben we ons beperkt tot een gesprek met de gastvrouw.

Ook hier was het enthousiasme groot, de uitleg heel duidelijk, vragen stellen werd aangemoedigd én, wat even belangrijk is, er volgde telkens een duidelijk antwoord.

Kringwinkel

Ik vermoed dat de Kringwinkel voldoende bekend is, al weet misschien niet iedereen dat, naast de verkoop van de binnengebrachte materialen, men ook zorgt voor tewerkstelling door mensen in te schakelen die in het ‘gewone’ arbeidscircuit hun weg (nog) niet gevonden hebben.

Wij hadden bovendien het voorrecht om, tijdens het genot van een tas koffie in het eco-café, de Roeselaarse bedenker en uitvoerder van de fiets op zonnepanelen te mogen begroeten. De technische uitleg die hij gaf ging boven mijn petje, maar dat het hier om een milieuvriendelijk alternatief gaat voor de auto, zeker wat het rijden binnen stad betreft, was overduidelijk. We hoorden zelfs dat dit prototype een opvolger krijgt, de voltooiing daarvan is gepland voor volgend jaar. Naar verluidt worden er bovendien onderhandelingen gevoerd om deze opvolger in productie te brengen.

En verder…

Uiteraard waren er nog meer plaatsten te bezoeken, zoals de bio-hoeve Dedrie waar o.a. een rondleiding kon gevolgd worden en het CVO waar je kon proeven van een heerlijke ecosmos, elke bezochte plaats had zijn eigen interessante feiten en weetjes.

En natuurlijk hebben we niet enkel geluisterd, maar ook fijne gesprekken gevoerd en ons geamuseerd, ook dat hoort bij de Milieu-Aktie Groep Menen. Zelfs de zon wou niet afzijdig blijven, na een veel te natte start werd het toch nog een zonnige namiddag!

Patricia VW

11/06/09

Opmerkingen Menen-West

Het document met daarin de opmerkingen die de MAG-Menen heeft naar aanleiding van het vooronderzoek Menen-West kan u hier downloaden.

De situatie is ondertussen de volgende:

Het Vooronderzoek loopt tot 24/06. Tot dan kan iedereen opmerkingen indienen bij het gemeentebestuur. Deze opmerkingen worden besproken in een vergadering met de provincie, de gemeenten Menen en Wervik en eventueel andere partijen. De MAG-Menen tracht op deze vergadering aanwezig te zijn.

Echter; deze vergadering gaat door op 22/06, dus twee dagen voor het afsluiten van het vooronderzoek. Wij denken dat dit in strijd is met de wetgeving en laten dit uitzoeken door onze juridische adviseur en enkele medewerkers op milieudiensten in andere gemeenten.

De informatievergadering van 23/06 gaat gewoon door, deze dekt immers een veel grotere lading dan enkel het verzamelen van opmerkingen. Gezien de situatie is het belangrijk om met zoveel mogelijk aanwezig te zijn op deze vergadering. Samen staan we sterk.

10/06/09

08/06/09

Snoei gratis uw energierekening.

De MAG-Menen kan u helpen om uw energiefactuur te verkleinen.

Door kleine maatregelen te nemen is het mogelijk om uw energiefactuur met 10% te verlagen. Kleine maatregelen die er voor zorgen dat u op het einde van het jaar wat extra overhoudt.

Om de gemeente een handje toe te steken zijn we op zoek naar kandidaten voor het energiescanprojcect.

Wat is een energiescan?

Een energiescan is een eenvoudig onderzoek, uitgevoerd door iemand die daarvoor is opgeleid, dat snel aantoont op welke plaatsen u energie verliest en hoe u dat kan voorkomen. Om u alvast op de goede weg te zetten krijgt u ook een energiesnoeipakket van de gemeente, afgestemd op uw behoeften.

Wil u graag een gratis energiescan van uw woning? Neem contact met ons op.

In de loop van de volgende weken gaan we zelf ook doelgericht op zoek naar kandidaten die het het meest kunnen gebruiken.

04/06/09

De spits van ons charter is afgebeten door Bart Caron, parlementslid en lijsttrekker van Groen! in West-Vlaanderen. De verdere opvolging van deze actie kan u volgen op ons forum.

In deze eerste fase van het charter hebben we ons beperkt tot volgende politieke actoren:

College van burgmeester en schepenen van Menen en Wervik

Gemeenteraad van Menen en Wervik

West-Vlaamse lijsttrekkers (aan wiens e-mail we geraakten)

Voorzitters Vlaamse politieke partijen

Lokale politici die in onze databank zitten.

In een tweede fase, die na dit weekend start, steken we een tandje bij en contacteren we de leden van de bestendige deputatie, het vlaams parlement, het federaal parlement, ... wie we maar kunnen.

4 juni 2009 tot ...

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het industriegebied Menen-West hebben wij een charter opgesteld dat we willen laten ondertekenen door beleidsmakers. We maken via onze website en de pers indien mogelijk bekend wie het charter heeft ondertekend en wie het niet wil ondertekenen.

Het charter is hier te downloaden, of kan bij ons ondertekend worden.

Waarover gaat het juist en waarom willen we dat industriegebied niet?

Van 25 mei tot 24 juni loopt er een vooronderzoek over het industriegebied Menen-West, voormalig ook Europoort genoemd. 50 dagen na dit onderzoek, midden augustus 2009 wordt er dan een beslissing genomen over een goedkeuring van het plan-MER (Milieu-effecten rapport).

Dit gebied omvat 79,18 hectare en bevindt zich tussen de Ieperstraat (rondpunt aan de Colruyt) en de Hoge weg op de Noord-Zuid as en strekt zich uit van in Wervik aan de Westkant tot bijna tegen de Nieuwe Tuinwijk aan de Oostkant. Alle open ruimte tussen Menen en Wervik zou verdwijnen.

Dit is een omvangrijk gebied met vele omwonenden en heeft dan ook een behoorlijke impact.

Verkeersproblemen

In het vooropgesteld plan stelt men zelf dat er reeds nu verkeersproblemen zijn op de rotonde van de Ieperstraat. Men verwacht een bijkomende verkeersdrukte van wagens en vrachtwagens. Deze gaan de problemen enkel vergroten. Het gebied zou ontsloten worden via de N338. Ontsluiting van het gebied wil men verder realiseren door het voltooien van de Westelijke Ring tot in Halluin met een brug over de Leie, wat nog extra verkeer uit Frankrijk zal aantrekken.

Landbouw

Momenteel bestaat het gebied overwegend uit landbouwgrond, waarvan 57% hoogwaardige.

Gezondheid

De fijnstofnorm is tijdens de vorige meetcampagne reeds 55 keer overschreden. Fijn stof komt voor 60% van het verkeer. Fijn stof heeft een grote impact op de gezondheid, men schat dat een Vlaming 2 jaar korter leeft door het vele fijn stof, het aantal gevallen van astma neemt gestaag toe, vooral kinderen en ouderen zijn kwetsbaar. De sterfte bij zuigelingen neemt bij fijnstofpieken met 10% toe bijvoorbeeld.

Wateroverlast

Reeds nu is er bij momenten wateroverlast, extra verhardingen gaan dit probleem enkel vergroten. De lozing van afvalwater zou bovendien gebeuren in beken en niet via de riolering, met extra vervuiling tot gevolg.

Erfgoed

In het gebied zijn er archeologisch waardevolle elementen; bunkers uit WOI, 19de eeuwse hoeves en eventuele sporen van de Romeinse tijd.

 Wijkraad De Alerte Koekuit en de Milieu-Aktie Groep Menen slaan de handen in elkaar om samen met de omwonenden te voorkomen dat onze wijken onleefbaar worden.

 Samen moeten we een duidelijk en krachtig signaal geven naar de provincie dat dit industriegebied niet gewenst is en we er alles aan zullen doen om het weg te houden. Wij vragen de beleidsmakers bij deze dan ook het charter te ondertekenen !!!

14 juni 2009 (zondag)

Duurzaamheidsfietstocht

De MAG-Menen organiseert een duurzaamheidsfietstocht die aansluit bij de campagne “Gluur ook eens bij uw buur” van de stad Roeselare.

We vertrekken om 10u30 op de parking van het LDC Allegro, vanwaar we via een alternatieve route naar Roeselare fietsen om daar aan te sluiten bij het parcours van de stad. Daar aangekomen nemen we eerst rustig de tijd om ‘op adem te komen’.

In Roeselare zijn er 10 plaatsen die we kunnen bezoeken.

1)       Kerelsplein: het grootste speelplein van Roeselare. Bijna 3 hectare werd volledig heraangelegd met een waterspeelplaats en speeltoestellen uit duurzaam hout. Hier blazen we even uit met een natje.

2)       Jo Denys – Imker: Wil je weten hoe stuifmeel honing wordt? De imker laat het je zien, je kan een bijenkast van binnenuit bekijken en kennis maken met de manier van oogsten.

3)       Onledebeek: We kijken hoe de stedelijke groendienst de natuur terug de stad binnenloodst.

4)       Lochting Dedrie: Wil je weten hoe de biogroenten groeien en bloeien? Er is een geleid bezoek aan de serres van 14u tot 16u. Daarnaast is er de boerenmarkt met kinderanimatie.

5)       Stedelijke werkplaatsen: Grote en kleine ingrepen van de stad worden voorgesteld in de stedelijke werkplaatsen; energiezuinige verlichting, spaardouchekoppen, HR-glas, ...

6)       Kringwinkel: De grootste promotor van hergebruik in de regio, oude meubels en toestellen vinden een nieuwe thuis. We maken kennis met het eco-café.

7)       Noord-Zuidcentrum: Bereken je eigen ecologische voetafdruk, bezoek de tentoonstelling ‘Amai mijn voeten’ en leer wat je zelf kan doen voor het voortbestaan van de planeet.

8)       CVO: De leerkrachten van de cursus EG-koken laten je kennismaken met de principes van ecologisch koken.

9)       Burgerschool: dakisolatie, intelligente spaarverlichting, groendak, koude luchtdrogers, ... we maken er kennis mee in de burgerschool.

10)   KA-DO-wijk: Maar liefst 8 bewoners van deze wijk plaatsten zonnepanelen, ze vertellen je hun ervaringen en antwoorden op vragen i.v.m. subsidies, certificaten en veel meer.

Nadat we het programma hebben afgewerkt genieten we nog van een drankje en bereiden we ons voor op de terugtocht.

Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk maar wel wenselijk om de tocht het best voor te bereiden. Eventueel mee te brengen: lunchpakket.

Geplande acties mei-juni

- Voorstel uitwerken inzake veiligheid fietsparking station

- Voorbereiding Galloo-avond na bekendmaking provinciale beslissing

- Kandidaten zoeken die in aanmerking komen voor de projecten energiesnoeiers/scans in zoverre daar nog behoefte aan is binnen de gemeente

Milieupolitiek debat

Momenteel leggen we laatste hand aan de organisatie van een milieupolitiek debat. Dit gaat door op 19 mei 2009 in CC De Steiger, vanaf 19u30. De toegang is uiteraard gratis!

Met dit debat willen we trachten de bewoners van Menen duidelijkheid te geven over de politieke voorkeuren van (lokale) gezagsdragers die zich kandidaat hebben gesteld voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni.

Aan bod komen volgende onderwerpen:

Uitbreiding industriegebied Menen-West.

Tussen de Ieperstraat en de Hogeweg. Dit dossier hangt samen met de eventuele doortrekking van de Westelijke Ring tot in Halluin omdat men een afdoende ontsluiting van het industrieterrein nodig heeft. Bouwt men hier een bijkomend industrieterrein, dan slibt de weinige open ruimte die er nog is aan de westelijke kant van Menen helemaal dicht. Dat bijkomen industrie zorgt voor bijkomende vervuiling met oa fijn stof staat buiten kijf.

Uitbreiding zone LAR met LAR-Zuid.

In Lauwe wil men de zone van het LAR uitbreiden met een nieuw terrein, aan de andere kant van de autostrade, het gebied LAR-Zuid. De aanleg van deze zone zal de open ruimte tussen Aalbeke en Menen laten dichtslibben en vormt een bedreiging voor het natuurgebied Potyzer, wat een toevluchtsoord is voor padden en de bedreigde kamsalamander.

Dioxines/PCB’s en Galloo.

Het meest in het oog springende actiepunt van de MAG-Menen is momenteel de vervuiling die veroorzaakt wordt door de Groep Galloo. Reeds lang is Menen een zwarte vlek op gebied van dioxines en pcb’s. Elk jaar opnieuw geven de cijfers aan dat er behoorlijke overschrijdingen zijn van de normen. De Groep Galoo is één van de grote veroorzakers van dit probleem, een gegeven dat erkend wordt door de Vlaamse Milieu Maatschappij, de gemeente, het Vlaams Instituut voor Technologisch onderzoek en iedereen met kennis van zaken. Tot nu toe is er echter geen enkele instantie die het probleem ook effectief wil oplossen. Men verschuilt zich achter elkaar en schuift de hete aardappel door, en zo blijft het probleem aanslepen.

De MAG heeft medio 2008 een saneringsvoorstel ingediend dat de vervuiling van Galloo met 95% zou verminderen maar ook dit voorstel veegt men van tafel met nietszeggende argumenten.

Dioxines zijn kankerverwekkend, wij stellen de overheden dan ook in gebreke wat betreft het oplossen van dit probleem!!!

Geluidsoverlast in Menen-Noord.

In Menen-Noord hebben de wijken Ter Beke en Groenhof al lang overlast van het vervoer op de autoweg. Enkele jaren geleden zijn er metingen uitgevoerd, maar deze vonden plaats op een tijdstip dat er weinig verkeer was. We pleiten dan ook voor een langdurige meetcampagne, ook tijdens de spits en het plaatsen van een geluidswerend groenscherm.

Problemen door de uitbreiding van Caval Rouge.

Net over de grens in Rekkem komt er een uitbreiding van het industriegebied Caval Rouge. Zoals bij elke uitbreiding van een industriegebied kunnen we er van uitgaan dat dit gaat zorgen voor een toename van het verkeer. De omwonenden maken zich dan ook terecht zorgen want de Moeskroenstraat zit nu al vaak eivol. Het gebied is ook een risicogebied naar overstromingen toe, een nog groter percentage aan verharde oppervlakten gaat daar zeker geen goed aan doen.

Het opzet.

Met dit debat willen we de politieke vertegenwoordigers en de omwonenden met elkaar in contact brengen. De deelnemers aan het debat zijn dan ook niet van de minsten.

Voor SP.a Gilbert Bossuyt, burgemeester van Menen, kandidaat bij de Vlaamse verkiezingen.
CD&V Martine Fournier, eerste schepen van Menen, kandedate bij de Vlaamse verkiezingen.
PVDA+ Peter Degand, opvolgerskandidaat bij de verkiezingen.
Groen! Philippe Mingels, kandidaat bij de verkiezingen, boegbeeld van Groen! Menen.
Vlaams Belang M. Seynaeve, kandidaat bij de Vlaamse verkiezingen.
We hopen het panel nog uit te breiden met kandidaten van O-VLD, N-VA en LDD.

 

Copyright © 2009 Briccone